Terms & Conditions for Suppliers - Hebrew

  לחץ כאן לגרסת PDF

 

תנאים כלליים

1 . הגדרות:

(א) "הזמנה" – טופס ההזמנה, מסמך זה וכל המסמכים המצורפים אליו כנספחים וכן כל מסמך שהתנאים הכלליים או

הנספחים מפנים אליו.

(ב) "קונטרופ" – קונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ

(ג) "הספק" – האישיות המשפטית כמפורט בטופס ההזמנה אשר אליה מופנית ההזמנה ואשר התחייבה לבצע את

העבודה כהגדרתה להלן.

(ד) "העבודה" – אספקת הטובין ו/או ביצוע השירותים בהתאם להזמנה.

(ה) "השירותים"- ההתחייבויות ו/או הפעולות של על הספק לבצע בהתאם להזמנה פרט לעיצוב ו/או פיתוח ו/או ייצור

הטובין כהגדרתה להלן.

(ו) "הטובין" או "הפריטים"- הטובין או הפריטים כמפורט בהזמנה.

2 . ביטול מסמכים קודמים וסדר עדיפות בין מסמכים

2.1 . הזמנה זו מבטלת כל מסמך, הסכם או זיכרון דברים, בע"פ או בכתב הנוגעים לביצוע העבודה למעט אותם

מסמכים שצוין במפורש בהזמנה כי יעמדו בעינם.

2.2 . בכל מקרה של סתירה, ניגוד או אי התאמה בין האמור בתנאים כלליים אלו לעומת האמור בחזית טופס

ההזמנה או כל מסמך אחר שמהווה חלק בלתי נפרד ההזמנה, סדר העדיפויות יהא כדלקמן: טופס ההזמנה,

התנאים הכלליים האלו וכל יתר הנספחים המצ"ב.

3 . אופן ביצוע ההזמנה

3.1 . הספק מתחייב לבצע את העבודה בביצוע מקצועי מעולה ובהתאם, באיכות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם

לתנאי ההזמנה.

3.2 . הספק מתחייב שלא לשנות ו/או לסטות מתנאי ההזמנה אלא אם כן קיבל אישור של קונטרופ לכל שנוי

כאמור, מראש ובכתב.

3.3 . הספק יודיע לקונטרופ בכתב על קבלת ההזמנה תוך פרק זמן שלא יעלה על 3 ימי עבודה לספק מקומי, ועד

7 ימי עבודה לספק חו"ל. אי אישור ההזמנה תוך פרק זמן זה מקנה לקונטרופ זכות לבטל את ההזמנה בכול

עת וללא כל שיפוי.

4 . איכות הפריטים וטיב השירות

4.1 . הטובין ו/או השירותים, נשוא ההזמנה, יסופקו לקונטרופ ויהיו מן המין, האיכות, הטיב, המידות, סוגי החומר,

התיאור והעיבוד, הכל בהתאם למפורט בהזמנה ואם לא נאמר אחרת יהיו ממיטב איכות החומר ובביצוע

מקצועי מעולה.

4.2 . נקבע לפריט כל שהוא תקן רשמי, תקן זמני או תקן מנחה, יעמדו הטובין, ו/או השירותים ו/או העבודה

בדרישות התקן. האמור בסעיף קטן זה איננו גורע מן האמור בסק' 4.1 לעיל, ואינו גורע מדרישות קונטרופ

כפי שפורטו בנספחים להזמנה.

4.3 . היצרן ו/או הספק מתחייב לספק טובין העומדים בתקן AE-AS 5553 , למניעת אספקת רכיבים מזויפים.

5 . המחיר והתשלום

המחירים שנקבעו בהזמנה הם מוסכמים, קבועים מראש סופיים ומוחלטים וקונטרופ לא תידרש לשלם לספק

כל תוספת ו/או תשלום נוסף ללא אישורה בכתב ומראש (לרבות מסים, היטלים, תשלומי חובה, פיחותים והתייקרויות). המחיר בהזמנה כולל בין היתר את הוצאות ההובלה, בדיקות טובין, הוצאות במסגרת אחריות

מוצר, אריזה , חומרים, עבודה, מסים ובכלל כל תשלום ו/או הוצאה אחר/ת הקשור/ה להזמנה.

6 . פיקוח

6.1 . נציגים שיוסמכו על ידי קונטרופ, יהיו רשאים לפקח על ביצוע העבודה ובכלל זה לבדוק את התכנון, תהליכי

הייצור, רמת התכנון והיצור, טיב החומרים וקצב ביצוע העבודה ולהיות נוכחים בכל הניסויים והבדיקות.

הספק יאפשר לנציגי קונטרופ לבצע את הפיקוח האמור ולסייע להם, להתיר כניסה לנציגי קונטרופ למקום בו נעשית העבודה ולכל מקום בו נמצאים נכסי קונטרופ, וכן למקום שממנו מובאים חומרים וציוד כלשהו הקשורים בביצוע העבודה.

6.2 . לא יהיה בזכות הפיקוח כאמור בסק' 6.1 דלעיל ובשימוש בסמכויות קונטרופ ונציגיה בהתאם להוראות סעיף זה, בכדי להטיל על קונטרופ התחייבות או אחריות כלשהי או בכדי לפטור את הספק מכל אחריות או התחייבות כלשהן.

6.3 . הספק ידווח לקונטרופ על ההתקדמות בביצוע העבודה ו/או על תקלות בביצוע העבודה, ככל שיתבקש ובצורה ובאופן שקונטרופ תבקש, ועל האמצעים בהם הוא נוקט או מתכוון לנקוט, על מנת להתגבר על התקלה.

6.4 . הספק יגרום בהתקשרויות עם קבלני המשנה שלו ככל שאלה אושרו ע"י קונטרופ מראש ובכתב שהוראות

סעיף זה וכן דרישות פיקוח אחרות המפורטות בהזמנה ובמסמכים ישימים יכובדו, בשינויים המחויבים, גם על

ידי קבלני המשנה ויחייבו אותם.

7 . בדיקות קבלה וביקורת איכות

7.1 . במקרה שלא קיימים סטנדרטים מסוימים בקשר לביקורת איכות של הפריטים בהתאם להזמנה, יעבוד הספק

בהתאם לתקן ISO9001-2008 או דומה ויבצע את העבודה בקשר להזמנה בסטנדרטיים איכות ברמה

מעולה כפי שהם נהוגים לפריטים ו/או לעבודה מסוג הפריטים/ העבודה אשר בהזמנה.

7.2 . הספק מאשר ומתחייב כי הטובין ו/או מרכיבי העבודה אשר יסופקו בהתאם להזמנה יהיו חדשים ולא

מחודשים או מתוקנים, אלא אם הוסכם במפורש אחרת ע"י קונטרופ.

7.3 . בדיקות קבלה ו/או ביקורת איכות לטובין יערכו כמפורט בהזמנה. בהעדר הוראות מפורשות בהזמנה בדבר

ביצוע בדיקות כאמור או אחת מהן, רשאית קונטרופ לבדוק את הפריטים המוזמנים או כל חלק מהם לפני

מסירתם לקונטרופ ו/או בשעת מסירתם ו/או לאחר מסירתם לפי שיקול דעתה ובמקרה שמתגלה כי הפריטים

או כל חלק מהם אינו/ם עונה/ים על אחד מתנאי ההזמנה, תהיה קונטרופ רשאית לדחות את הפריטים וזאת

בנוסף לכל סעד המוקנה לה על פי תנאי ההזמנה ו/או על פי כל דין. עמידת הפריטים בתנאי ההזמנה הינה

מעיקרי הסכם זה.

7.4 . קונטרופ רשאית למנות נציג/ים אשר יהיה/ו נוכח/ים מטעמה בעת ביצוע בדיקת קבלה והספק יתאם את מועד

ביצוע הבדיקה עם קונטרופ.

7.5 . עם סיום ביצוע בדיקת הקבלה, וכאשר תוצאותיה חיוביות, ינפיק הספק תעודת התאמה (Certificate of Compliance) או תעודת בדיקה  (Certificate of Test)  לפי העניין, אשר תיחתם על ידי נציג קונטרופ ועל

ידי הספק. מקום בו בוצעה בדיקת קבלה שלא בנוכחות נציג קונטרופ כמפורט בסעיף 7.4 לעיל, ישלח הספק

לקונטרופ את תעודת הקבלה יחד עם מידע בנוגע לבדיקת הקבלה המוכיח כי בדיקת הקבלה הושלמה

בהצלחה. נציג קונטרופ יחתום על תעודת הקבלה או ידחה אותה תוך (30) שלושים יום מיום קבלת תעודת

הקבלה. במקרה של דחייה תפרט קונטרופ את נימוקיה בהודעת הדחייה לספק.

אין בקבלת תעודת הקבלה על ידי קונטרופ בכדי לפטור את הספק מאחריות בהתאם לתנאים הכלליים האלו

ואין בהן בכדי למנוע את דחיית הטובין על ידי קונטרופ.

7.6 . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לבקשתה של קונטרופ יהיה הספק חייב לדחות את בדיקת הקבלה מבלי

שהדבר יזכה אותו בתשלום כלשהו עקב הדחייה כאמור.

7.7 . התגלה פגם בטובין/בעבודה במהלך ביצוע בדיקת הקבלה, קונטרופ לא תהא מחויבת לחתום על תעודת

הקבלה והספק לא יהא רשאי לחתום עליה. במקרה הנ"ל, יתקן הספק על חשבונו את הפגם או יחליף את

הטובין/העבודה לשביעות רצונה של קונטרופ, תוך זמן סביר.

7.8 . מסירת הטובין לא תחשב כשלמה ותקפה אם הטובין לא עברו את בדיקת הקבלה בהצלחה לשביעות רצונה

של קונטרופ.

7.9 . הספק יגרום בהתקשרויות עם קבלני המשנה שלו ככל שאלה אושרו ע"י קונטרופ מראש ובכתב שהוראות

סעיף זה וכן דרישות איכות אחרות המפורטות בהזמנה ובמסמכים ישימים יכובדו, בשינויים המחויבים, גם על

ידי קבלני המשנה ויחייבו אותם.

7.10 . ביצוע תשלום כל שהוא ע"ח התמורה לפני ביצוע בדיקות קבלה ו/או ביקורת איכות ו/או בדיקות כאמור בסע'

7 זה אינו מהווה אישור של קונטרופ לתקינות הפריטים ו/או ויתור של קונטרופ על ביצוע בדיקות קבלה ו/או

ביקורת איכות ו/או בדיקות אחרות ו/או כל זכות אחרת המוקנית לה על-פי ההזמנה ו/או על-פי כל דין.

8 . מסירת הטובין

8.1 . הספק יארוז את הפריטים לפי התקן המקובל לאריזת הפריטים או פריטים מאותו הסוג ובהעדר תקן, לפי

הנוהג המסחרי המקובל ביחס לאריזת אותם פריטים או כפי שיסוכם עם קונטרופ.

8.2 . הספק ימסור את הפריטים לקונטרופ במקום המצוין בחזית טופס ההזמנה במועד/ים הקבוע/ים בהזמנה.

המסירה הינה מעיקרי ההזמנה.

8.3 . הפריטים ימסרו לקונטרופ בצרוף תעודת משלוח וחשבונית אשר תפרט את מספר ההזמנה ומספר היחידות

המסופקות, ובצירוף תג שמיש.

8.4 . אין בקבלה או דחייה של הטובין או חלק ממנו על ידי קונטרופ בכדי לפגוע ו/או לגרוע מהתחייבויותיו של

הספק או בזכויותיה של קונטרופ בהתאם להזמנה.

9 . אחריות לפריטים/ לעבודה

9.1 . הספק אחראי לכל מגרעת, קלקול, אי התאמה, או כל פגם אחר שיתגלה בפריטים ו/או בעבודה שהוזמנה ו/או

בשירותים שהוזמנו או בכל חלק מהם לרבות אלה הנובעים מטיב החומרים מהם יוצרו ו/או מטיב ביצוע

העבודה או השירות ו/או מאי התאמתם לאיכות ו/או לתכונות ו/או לביצועים הנדרשים כאמור בהזמנה ו/או

מפגם בתיכון (הכל יקרא להלן - "פגם"), הכל לפי קביעת קונטרופ וזאת לתקופה של לפחות (24) עשרים וארבעה חודשים ממועד קבלת הטובין ע"י קונטרופ.

9.2 . הגבלת הזמן לא תחול והאחריות כאמור בסע' 9.1 תהיה בתוקף גם מעבר למועד האמור לעיל אם לא ניתן

היה לגלות את הפגם בבדיקה סבירה. הוראות סעיפים 13 , 14 ו- 15 לחוק המכר תשכ"ח - 1968 והוראות

סע' 3 לחוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974 לא יחולו על הזמנה זו. כמו כן לא תחול על הזמנה זו כל הוראה

אחרת המחייבת את קונטרופ לבדוק את הפריטים ו/או את העבודה או להודיע על כל פגם וכן לא תחול על

הזמנה זו כל הוראה המגבילה את זכויות קונטרופ במקרה של אי בדיקה או אי הודעה כאמור מעבר למפורט

בסעיף זה.

9.3 . מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של קונטרופ על פי הזמנה זו או על פי כל דין, מתחייב הספק לתקן או להחליף

לפי דרישת קונטרופ, ועל חשבונו, כל קלקול, פריט/עבודה או חלק ממנו/ה שבהם נתגלה פגם, ולפצות את

קונטרופ בגין מלוא הנזק או ההפסד שנגרמו או יגרמו לה מחמת הפגם. לא ביצע הספק את התיקון או

ההחלפה כאמור בסעיף זה תוך פרק הזמן כפי שנקבע על ידי קונטרופ בהודעה לספק (ואשר לא יעלה על שבועיים מיום מתן ההודעה לספק ועד לקבלת הפריט/ העבודה מתוקן/ת או חילופי/ת אצל קונטרופ), תהיה קונטרופ רשאית לפי שיקול דעתה, לבצע את התיקון בעצמה או באמצעות ספק אחר, והספק יהיה חייב

לשפות את קונטרופ בגין כל הוצאות התיקון וההפסדים שנגרמו לה עקב כך. הספק יהיה אחראי להובלת

הטובין מקונטרופ לספק והחזרתו (במידה שיהיה צורך בכך). הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע

האחריות ויפצה את קונטרופ בגין כל ההוצאות והפסדים שנגרמו לה עקב הפגם/הליקוי.

9.4 . על אף האמור בסעיף 9.1 לעיל, מקום בו הודיעה קונטרופ לספק כי הטובין הינם עבור לקוח של קונטרופ,

תחל תקופת האחריות עם מסירת הטובין ללקוח האמור.

9.5 . הפעלת האחריות ע"י קונטרופ תאריך את תקופת האחריות לתקופה נוספת השווה לפרק הזמן שבין הודעת

קונטרופ לספק על קיום הפגם /הליקוי ועד להחזרתו/ם של הפריט/ים ו/או עבודה לאחר התיקון/ההחלפה לידי

קונטרופ.

9.6 . המסמכים אשר יסופקו ע"י הספק יחד עם הטובין/העבודה יהיו מעודכנים, מדויקים וללא פגמים ו/או טעויות

והמאפשרים לקונטרופ להפעיל ולתחזק את הטובין כמפורט בהזמנה. עם קבלת הודעה מקונטרופ, יתקן

הספק כל פגם ו/או טעות במסמכים תוך 30 יום.

9.7 . האמור בסעיף זה איננו גורע מזכות קונטרופ כלפי הספק על פי הזמנה זו או על פי כל דין.

10 . נכסי קונטרופ

10.1 . כל חומר גלמי או מעובד וכן ציוד, מכשירים, מבלטים ובכלל זה כל טובין שהם לרבות כל מפרט, שירטוט

וידע שקונטרופ מסרה לספק או נשאה בהוצאות רכישתם (להלן: "נכסי קונטרופ") הינם, יהיו ויישארו

בבעלותה הבלעדית של קונטרופ ואסור לספק להשתמש בהם אלא לצורך ביצוע ההזמנה. הספק יאחסן את

נכסי קונטרופ בנפרד ובצורה נאותה ויסמנם באופן המאפשר לזהותם כרכוש קונטרופ.

10.2 . קבלת נכסי קונטרופ על ידי הספק תשמש הוכחה מכרעת כי היו בעלי איכות טובה ומתאימה לצורכי ביצוע

ההזמנה, אלא אם כן הודיע הספק אחרת תוך 10 ימים מיום קבלת נכסי קונטרופ לידיו, והמציא תוך תקופה

זו הוכחות לשביעות רצונה של קונטרופ לביסוס טענתו.

10.3 . הספק אחראי כלפי קונטרופ לנכסי קונטרופ, לשמירתם ולאחזקתם התקינה, ולכל אבדן או נזק לנכסי

קונטרופ (למעט פחת ובלאי רגילים וסבירים הנובעים משימוש שהספק היה רשאי לעשות בנכסי קונטרופ) תהיה הסיבה לכך אשר תהיה, בין אם הדבר נגרם ברשלנות הספק ובין אם לאו, בין אם הנזק נגרם על ידי

הספק עצמו או על ידי עובדיו ובין אם נגרם על ידי צד שלישי כלשהו.

11 . ידע של קונטרופ

הסדרת זכויות הידע של קונטרופ

"ידע" – כל מידע טכנולוגי, מסחרי או אחר, סודות מסחריים, זכויות קנייניות אחרות, אשר יכול לכלול, מבלי

לגרוע מכלליות ההגדרה לעיל, המצאות, פטנטים (בין אם רשומים ובין אם לאו), בקשות לפטנטים, רישיונות,

מדגמים (בין אם רשומים ובין אם לאו), תגליות, טכניקות, שיטות, נתונים, מידע הנדסי, מידע ביולוגי וכימי,

מידע לגבי תהליכי ייצור, שיטות ייצור, שיטות בדיקה, מפרטים, שרטוטים, תרשימים, תדפיסים, רשימת

חלקים, ידיעות, תוכניות, סיסמאות, סמלים, צופנים, שיפורים, שכלולים, המצאות, מידע, רעיונות, שמות

מסחריים, פרטים וכל מידע אחר בין אם המידע בכתב, בע"פ או בכל מדיה מודפסת, אופטית, אלקטרונית או

אחרת.

"ידע קודם"-ידע שהיה קיים בידי צד להסכם או ידע שרכש, קבל או פיתח שלא במסגרת הזמנה זו.

"ידע חדש"- ידע שפיתח הספק במסגרת הזמנה זו ו/או כתוצאה ממנה.

"קניין רוחני" - קניין רוחני על צורותיו השונות, לרבות ידע, רעיונות, המצאות (בין שהן כשירות פטנט ובין אם לאו), פטנטים, בקשות לפטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים וכו'.

11.1 . זכויות בעלות של קונטרופ בידע הקודם

כל ידע קודם אשר נמסר ע"י קונטרופ לספק יישאר בבעלותה של קונטרופ. כל ידע קודם של הספק יישאר

בבעלותו.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני בידע החדש, תהיינה שייכות בלעדית קונטרופ. למען הסר ספק,

קונטרופ תהיה רשאית להשתמש בהם לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן, לרבות להעתיק, לשנות להפיץ

ולהרשות שימוש בהם.

הספק יהיה רשאי לעשות שימוש בידע הקודם של קונטרופ ובידע החדש אך ורק למטרת ביצוע ההזמנה ולא

לכל מטרה אחרת. לספק אין ולא תהיינה כל זכות ו/או דרישה, ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם הזכויות,

לרבות זכויות קניין רוחני, בידע החדש ו/או בידע הקודם של קונטרופ.

מוסכם כי כל הזכויות בידע החדש הן בבעלות קונטרופ ולספק לא תהיינה טענות בנוגע לבעלות על הידע.

הספק מתחייב לסייע לקונטרופ בכל דרך להגן על זכויותיה ויסמן את הידע הקודם והחדש כרכוש קונטרופ

וישמור עליו כמפורט בסעיף 12 להלן.

11.2. רישיון לקונטרופ על ידע קודם של הספק

הספק יעניק לקונטרופ רישיון, עולמי, שאינו בלעדי, לשימוש בידע הקודם של הספק בנושא ההזמנה

והרלוונטי להזמנה, ככל שדרוש למימוש תוצרי ההזמנה בכל תחום שהוא, לרבות פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה

של מוצרים ו/או טכנולוגיה. הרישיון אינו ניתן לביטול, אינו מוגבל בזמן, ניתן להעברה לצד ג' וניתן להעניק

מכוחו רישיונות משנה.

בתמורה לרישיון הנזכר לעיל, תשלם קונטרופ לספק תמורה כפי שתסוכם בין הצדדים, הכול כפי שיוסכם בין

הצדדים בתום לב ובהתאם למקובל בשוק.

12 . שמירת ידע של קונטרופ

12.1 . הספק אחראי כלפי קונטרופ לשמירת הידע של קונטרופ כמפורט בסעיף 11 לעיל ולאחזקתו התקינה.

12.2 . הספק מתחייב לשמור בסוד על הידע של קונטרופ כאמור בסעיף 11 לעיל, וכן על ידיעות ומסמכים הקשורים

לביצוע הזמנה זו, שיגיעו אליו תוך כדי או עקב ביצועה.

12.3 . תשומת ליבו של הספק מופנית בזה לסעיף 118 לחוק העונשין בדבר גילוי בהפרת חוזה ולסעיף 119 לחוק

העונשין בדבר גילוי בהפרת אמון ולכך שהפרת הוראות סק' 11.2 לעיל עלולה להוות עבירה על סעיפים אלה.

12.4 . קונטרופ רשאית בכל עת ליתן לספק הוראות בדבר כללי בטחון או סידורי בטחון להבטחת קיום האמור לעיל.

12.5 . הספק מתחייב להביא את האמור לעיל לידיעת כל אחד מעובדיו לרבות קבלני המשנה והוא יהא אחראי לכך

שאלו ישמרו על סודיות כאמור בסעיף זה.

13 . החזרת נכסי וידע קונטרופ

13.1 . עם סיום ביצוע ההזמנה או עם ביטולה מכל סיבה שהיא או לפי דרישת קונטרופ, המוקדם מביניהם, יחזיר

הספק לקונטרופ על חשבונו, מיד, הכל לפי הענין, במקום ובמועד שיקבע ע"י קונטרופ ומבלי שתהיה לספק

זכות קיזוז או זכות עיכוב, את כל נכסי קונטרופ וכן את ידע קונטרופ שנמסרו לו ו/או מצויים בחזקתו כשהם

במצב תקין טוב וראוי לשימוש.

13.2 . במקרה של ביטול חלקי או צמצום ההזמנה יפעל הספק כאמור בסעיף 13.1 לגבי אותם נכסי קונטרופ ואותו

ידע קונטרופ אשר לאור צמצום ההזמנה או ביטולה החלקי אין לו כל צורך בהם.

14 . שינויים לפי דרישת קונטרופ

14.1 . גורם מוסמך בקונטרופ רשאי לדרוש שינויים בעבודה בכל עת לפני השלמת ביצועה וזאת ע"י משלוח הודעה

בכתב לספק שתפרט את מהות השנוי הנדרש.

14.2 . תוך 30 יום ממועד משלוח הודעת השינוי, יודיע הספק לקונטרופ בכתב, באם לשנויים השפעה על תנאי כל

שהוא בהזמנה ויפרט את עמדתו ודרישותיו.

15 . פטנטים וזכויות יוצרים

15.1 . הספק מצהיר ומתחייב בזה כי שימוש בפריטים ו/או בידע שפותח על ידו במהלך ביצוע העבודה אינם מפרים

זכויות פטנט ו/או זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים ו/או כל זכות קניינית אחרת של צד ג' וכי הוא הבעלים או

בעל רישיון או כי יש לו את הזכות לעשות שימוש בכל הפטנטים ו/או זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים ו/או

כל זכות קניינית אחרת הדרושים לצורך ביצוע העבודה ו/או ההזמנה.

15.2 . הספק יפצה את קונטרופ ואת לקוחותיה, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא כולל

הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד שישאו בהם עקב הפרת אחת או יותר מההתחייבות המפורטת בסק' 15.1 דלעיל.

הספק ידאג לכך שגם במקרה של תביעה בנושא זכויות יוצרים, לקונטרופ וללקוחותיה תהא הזכות להמשיך

לעשות שימוש, להחזיק ולמכור את הטובין.לחילופין, הספק יחליף את הטובין שבהפרה בטובין זהים אשר

אינם מפרים; או ישנה את הטובין כך שהם לא יפרו עוד זכויות של צדדים שלישיים, באופן בו יספק טובין

מאותו סוג; או יחזיר לקונטרופ את כל הסכומים אשר שילמה לספק.

16 . זכויות קונטרופ בגין הפרה

16.1 . כל אימת שהספק לא יעמוד באחת או יותר מהתחייבויותיו שבהזמנה, רשאית קונטרופ לבטל את ההזמנה,

כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתה. האמור לעיל אין בו כדי למנוע מקונטרופ כל סעד אחר ו/או נוסף לו היא

זכאית על פי תנאי ההזמנה ו/או על-פי כל דין.

16.2 . קונטרופ תהא רשאית כמו כן לבטל את ההזמנה לאלתר במקרה של פשיטת רגל של הספק, בקשה לפשיטת

רגל ו/או בקשה להקפאת הליכים, פירוק הספק או בקשה לפירוק שהוגשה כנגד הספק ו/או בכל מקרה אחר

המעיד על חדלות פירעון של הספק.

16.3 . מבלי לפגוע בזכויותיה של קונטרופ והתרופות העומדות לה לפי תנאים אלו ו/או לפי כל דין, באם ביטלה

קונטרופ את ההזמנה עקב הפרה של הספק, לא יהא זכאי הספק לכל תשלום נוסף בקשר להזמנה והספק

ישיב לקונטרופ כל סכום שקיבל מקונטרופ על חשבון הזמנה זו, בתוספת ריבית צמודה בשיעור של %7

לשנה מיום התשלום לספק ועד להשבתו בפועל לקונטרופ.

16.4 . במקרה של ביטול ההזמנה כולה או חלקה, תהיה קונטרופ רשאית להזמין את אותו חלק של העבודה שבוטל

אצל אדם אחר ולחייב את הספק במלוא העלות של העבודה שהוזמנה אצל האדם האחר וכן במלוא ההוצאות

שנגרמו כתוצאה מכך לקונטרופ לרבות נזק/ים ו/או ההפסד/ים מכל מין וסוג שהוא.

16.5 . בכל מקרה של פיגור בעמידה בלו"ז ישלם הספק לקונטרופ קנסות פיגורים כמפורט במסמכי ההזמנה וזאת

מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרת אשר תעמוד לקונטרופ לפי תנאים כלליים אלו ו/או לפי כל דין.

16.6 . הספק ידווח לקונטרופ בכתב על כל פיגור בעמידה בלו"ז ו/או אפשרות לפיגור לעמידה בצרוף הסיבות לכך,

המועד המשוער לעמידה בהתחייבות שבפיגור, וזאת מיד לכשייוודע לו דבר הפיגור, ועל האמצעים שבכוונתו

לנקוט על מנת להתגברעל הפיגור. קונטרופ רשאית לדרוש מהספק לפי שיקול דעתה הבלעדי כי הטובין

יסופקו בכל אמצעי תחבורה מהיר על חשבון הספק.

17 . ביטול ההזמנה לפי שיקול דעת קונטרופ

קונטרופ רשאית, , במקרה בו הספק לא עמד בהתחייבויותיו כלפיה בהתאם לתנאים אלו, או במקרה בו

בוטלה הזמנה כלפי קונטרופ, לפי שיקול דעתה, בכל עת שתמצא לנכון, לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה,

על ידי מתן ההודעה בכתב לספק. במקרה כזה יחולו ההוראות הבאות:

17.1 . עם קבלת ההודעה יפעל הספק בהתאם לאמור בהודעה.

17.2 . הספק יפעל לצמצום הוצאותיו עקב ביטול ההזמנה כולה או חלקה.

17.3 . הספק יחזיר לקונטרופ את נכסי וידע קונטרופ.

17.4 . הספק יעביר לקונטרופ לפי דרישתה את הפריטים שייצורם הושלם באופן מלא ו/או חלקי.

17.5 . עבור עבודה ו/או פריטים ו/או שירותים שהושלמו וסופקו לקונטרופ תשלם קונטרופ לספק את המחיר שנקבע

להם בהזמנה. עבור הפריטים ו/או העבודה ו/או השרות שלא סופקו עקב ביטול ההזמנה, תשלם קונטרופ את

העלויות הישירות הסבירות שהיו לספק בפועל עד למועד קבלת הודעת הביטול, עקב התחייבותו לספקם לקונטרופ.

17.6 . קונטרופ רשאית לעכב התשלומים המגיעים לספק על פי סעיף זה עד לקבלת הפריטים, נכסי קונטרופ וידע

קונטרופ שעל הספק להעביר לקונטרופ.

17.7 . למניעת ספק מודגש בזה כי הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף עקב ביטול ההזמנה, כולה או

חלקה, מלבד התשלומים המפורטים בסעיף זה.

17.8 . הספק יחזיר לקונטרופ כל תשלום ששולם לו על חשבון הפריטים ו/או העבודה ו/או השירותים שלא סופקו.

17.9 . הספק מתחייב לכלול הוראות סעיף זה בהתקשרויותיו עם קבלני משנה שלו.

18 . במקרה בו קונטרופ מחויבת לנהוג כך בהסכם אחר מול צד שלישי, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 17 לעיל,

קונטרופ תהא רשאית לדרוש מהספק עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה בכתב להפסיק את ביצוע ההזמנה

(את ביצוע העבודה ו/או ייצור ואספקת הטובין) לתקופה של עד 90 יום לאחר שהודעה על הפסקה נמסרה

לספק ולכל תקופת זמן נוספת כפי שיוסכם בין הצדדים והכל בהתאם להסכם מול צד שלישי כאמור לעיל.

במהלך תקופת ההפסקה קונטרופ תפעל לפי אחת מהחלופות הבאות:

18.1 . לבטל את ההפסקה בהודעה בכתב לספק; או

18.2 . לבטל את ההזמנה בהתאם לתנאים הכלליים אלו; במקרה זה יחולו התנאים המפורטים בסעיף 17 לעיל,

בנוגע לתשלום לספק.

19 . קיזוז

19.1 . קונטרופ רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מן הספק על פי הסכם זה או המגיע לה מן הספק מכוח הסכם

אחר כלשהו או על פי כל דין, מן הסכומים שהספק זכאי עפ"י הסכם זה. קונטרופ תודיע לספק על כוונתה

לבצע הקיזוז.

19.2 . קונטרופ רשאית לעכב לספק כספים אשר יעמדו לזכותו מפעם לפעם בקופת קונטרופ, וזאת אם הספק לא

יעמוד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה או בכל הסכם אחר. בגין עיכוב כספים כאמור לא תשולם הצמדה ו/או

ריבית כלשהי.

20 . איסור העברת הזמנה

הספק אינו רשאי להעביר את ההזמנה כולה או מקצתה, במישרין או בעקיפין לספק אחר וכן הספק אינו

רשאי להתקשר לגבי ביצוע ההזמנה כולה או מקצתה עם ספק אחר, מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב

מקונטרופ. הסכמה כאמור, אם ניתנה, לא תיצור יחסי חוזה ישירים בין קונטרופ לספק האחר והספק יישאר

אחראי כלפי קונטרופ לביצוע ההזמנה.

21 . ויתור

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי צד אחד למשנהו לא ייחשבו כויתור על זכויותיו

של אותו צד לפי כל דין או לפי ההזמנה, אלא אם כן ויתר אותו צד על כך במפורש ובכתב. מודגש כי ויתור

כאמור יהיה תקף, אך ורק אם ניתן ע"י מורשי החתימה שחתמו על ההזמנה או על ידי חליפיהם.

22 . אחריות בנזיקין

22.1 . הספק אחראי לכל נזק ו/או אובדן שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ו/או שימוש בפריטים, לגופו ו/או לרכושו של

כל אדם. אחריות זו באה להוסיף על האחריות בנידון המוטלת על הספק על פי כל דין.

23 . ביטוח

23.1 . על מנת להבטיח מילוי התחייבויותיו של הספק על פי סעיפים 9 ו- 20 לעיל ומבלי לגרוע מכל התחייבות

נוספת על פי הזמנה זו, יבטח הספק על חשבונו את נכסי קונטרופ במלוא ערכם בפני כל הסיכונים וכן יבטח

הספק את אחריותו לפי סע' 24 לעיל. המבוטחים יהיו בנוסף לספק, קונטרופ, עובדי קונטרופ והאנשים

הפועלים מטעמה.

23.2 . מבלי לגרוע מאחריותו של הספק רשאית קונטרופ לתבוע מהספק כי לפני עשיית כל חוזה ביטוח כאמור בסק'

24.1 לעיל יקבל את הסכמת קונטרופ להיקפו של הביטוח ולשאר תנאי חוזה הביטוח. כמו כן ומבלי לגרוע

מכלליות האמור לעיל, תהיה קונטרופ רשאית לדרוש כי בביטוח נכסי קונטרופ יצויין בפוליסה כי כל

התשלומים המגיעים לפיה ישולמו במישרין לקונטרופ. הספק ימציא לקונטרופ לפי דרישה ראשונה את חוזה

הביטוח ואת הקבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפים.

24 . הימנעות מייצור פריטים מהסוג שבהזמנה עבור לקוחות אחרים של הספק

הספק מתחייב לא לייצר ולא לספק לכל אדם או גוף אחר זולת קונטרופ פריטים או חלקי פריטים מהסוג נשוא

ההזמנה, תוך שימוש בידע קונטרופ אלא אם כן קיבל אישור לכך מראש ובכתב מאת קונטרופ ובכפוף

לתנאים עליהם יוסכם עם קונטרופ.

25 . שונות

25.1 . שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות ההזמנה במקרה מסוים, לא יהוו תקדים ולא יילמדו

מהם גזירה שווה למקרה אחר.

25.2 . עם חתימת הזמנה זו על ידי הצדדים, בטלים כל מסמך, הסכם, הסדר או זיכרון דברים, בעל פה או בכתב,

הנוגעים להזמנה ואשר נערכו או סוכמו קודם חתימתה למעט אותם מסמכים שצוין במפורש בהזמנה כי

יעמדו בעינם.

25.3 . הספק לא ימשכן ו/או ישעבד כל דבר שהוא רכוש קונטרופ.

25.4 . כל הודעה בקשר עם ההזמנה תינתן בכתב ותימסר ביד או בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה;

הודעה שנמסרה בדואר רשום, תיחשב כאילו התקבלה בידי הצד השני לאחר 72 שעות ממועד מסירתה.

25.5 . הספק ישיג באחריותו ועל חשבונו את כל הרישיונות וההיתרים והרישיונות להפעלת העסק שלו בכלל ולצורך

ביצוע ההזמנה בפרט.

25.6 . בכל מקרה אחריותה המצטברת והכוללת של קונטרופ בקשר לתנאים הכלליים אלו לא תעלה על סכום

ההזמנה אשר שולם לספק ע"י קונטרופ.

26 . רישיונות יצוא

26.1 . קיום מחויבויות קונטרופ על פי הסכם זה מותנה בכך כי באחריות הספק להנפיק את כל רישיונות היצוא

הדרושים לשם אספקת המוצרים לקונטרופ.

26.2 . באחריות הספק להנפיק כל רישיון (בין ישראלי ובין זר), לרבות רישיונות יצוא המשך (re-export ), רישיונות

תיווך וכל אישור אחר ולבצע את כל הפרוצדורות, מכסיות ואחרות, הנדרשות לאפשר לקונטרופ לקבל ולייצא,

לרבות יצוא המשך, את המוצר על ידי קונטרופ ועל ידי לקוחותיה. בלי לגרוע מחובות הספק לעיל, הספק

יודיע לקונטרופ בכל עת בנוגע לרישיונות והאישורים הנוספים הדרושים ומצבם. מבלי לגרוע מן האמור,

הספק ידווח לקונטרופ תוך 30 יום מקבלת הזמנה זו בנוגע לדיני הפיקוח השונים החלים על המוצר ו/או על

הרכיב ו/או על השירותים ויציין את הסיווג הרלוונטי למוצר/רכיב (סעיף ברשימת הפיקוח המתעדכנת מעת לעת) Wassenaar, US COMMERCE DEPARTMENT (EAR), ECCN NUMBER, USML category (ITAR  וכו' לרבות תתי סעיפים. במידה והמוצר ו/או השירותים המסופקים על ידי הספק פטורים מרישיון

ו/או חופשיים מפיקוח על יצוא (לרבות יצוא המשך) הדבר יצוין בכתב על ידי הספק. עם קבלת רישיון כאמור

ידווח הספק לקונטרופ בכתב על מספר הרישיון והגבלותיו. הספק יצהיר לקונטרופ הצהרות בנוגע לאמור

מפעם לפעם על פי בקשת קונטרופ. הספק יהיה האחראי הבלעדי לנכונותו ולתוקפו של כל מסמך שיחתם על

ידי הספק וישפה את קונטרופ בגין כל נזק שיגרם לה בגין כל מסמך כאמור.

26.3 . מבלי לגרוע מן האמור בהזמנה זו, הספק מחייב בזאת להימנע מאישור או הגשה בכל צורה שהיא, בין בכתב

ובין בעל פה, כל צורה של אישור שימוש/או משתמש סופיים ללא אישור מפורש של קונטרופ בכתב ומראש.

26.4 . על אף האמור בתנאיי האספקה תחת הזמנה זו, בכל הנוגע לדיני פיקוח על הייצוא הספק יחשב ליצואן עד

לאספקת המוצר לקונטרופ.

 

Click here for PDF version